Suhted, kohtamine, kihlus, abielu ja laste kasvatamine

Abielu lahutamine ja uuesti abiellumine. Abielulahutus.

 Paljudel kristlastel on mitmeid küsimusi selle kohta, mida Piibel räägib abielu lahutamisest ja uuesti abiellumisest. Mitmed kogudused on võtnud piibli kirjakohad ja kasutanud neid selleks, et haiget teha neile kaaskristlastele, kes on läbi elanud abielulahutuse ja on niigi juba palju haiget saanud. Inimesed, kes on haiget saanud ei vaja hukkamõistmist ja vihkamist, vaid Jumala armastust ja hoolitsust.
Me ei tohi abielu lahutuse ja uuesti abiellumise teemat vaadata lahus Jumala põhilisest iseloomujoonest, mis on armastus. Samuti ei tohi me võtta mõningaid piibli kirjakohti välja oma kontekstist, pööramata tähelepanu sellele, mida Jumala Sõna täpselt räägib.

1. Kas Jumal lubab abielu lahutada? Abielulahutus

 Sellele küsimusele ei saa vastata üheselt. Üldreeglina on näha et Jumal ei luba abielu lahutada. Mal. 2:16-14
 Aga te ütlete: "Mispärast?" Sellepärast et Jehoova on tunnistajaks sinu ja su nooreea naise vahel, kelle vastu sa oled olnud truuduseta, kuigi ta on sinu abikaasa ja sinu seadusepärane naine! 15 Eks ta ole sind ühte pannud ihu ja hingega? Ja mida peab tegema see üks? Nõutama Jumala sugu! Kandke siis hoolt oma hinge eest ja ükski ärgu olgu truuduseta oma nooreea naise vastu! 16 Sest ma vihkan lahutust, ütleb Jehoova, Iisraeli Jumal, ja seda, et kaetakse oma kuube vägivallaga, ütleb vägede Jehoova! Kandke siis hoolt oma hinge eest ja ärge olge truuduseta! Jehoova kohtupäev on ligidal

2. Millal Jumal lubab abielu lahutada? Abielulahutus

 A) Juhul kui üks pooltest on rikkunud abielu või teinud hoorus pattu.  Mt. 19:9
 Aga ma ütlen teile: kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu, [ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu."]
 Sel juhul võib muidugi süütu pool uuesti abielluda.

 B) Juhul kui üks abielu pooltest on uskmatu ning jätab teise poole maha. 1Kor7:12-15
 Aga muile ütlen mina, mitte Issand: kui ühel vennal on uskmatu naine ja naine heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku teda. 13 Samuti kui ühel naisel on uskmatu mees ja mees heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku meest. 14 Sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. 15 Aga kui uskmatu pool lahkub, siis ta lahkugu; niisuguseis asjus ei ole vend ega õde orjastatud; ent Jumal on meid rahus kutsunud.
 Kuna uskmatu poole lahkumine vabastab uskliku poole abielu lepingust, siis võib ta ka uuesti abielluda.

3. Kas lahutatud inimene võib uuesti abielluda? Abielulahutus

Selle küsimuse juures tuleb esmalt teadvustada ühte asja, et me ei saa oodata, et inimesed, kes ei ole päästetud elaksid Jumala Sõna järgi, sest nende südamed ei ole muudetud. See tähendab ka seda, et kui inimene tuleb Jumala juurde, siis me ei saa tema eelneva elu üle kohut mõista Jumala Sõna järgi. Lisaks sellele, kui inimene tuleb Jumala juurde, siis ta saab pattude andestuse. See tähendab, et kui ta on uskmatuna lahutanud, siis ta patud on kustutatud. Seega võib ta oma soovi korral uuesti abielluda.
Kui nüüd keegi on kristlasena olles lahutanud teise poole hooruse pärast või uskmatu poole lahkumise pärast, kas siis selline inimene võib uuesti abielluda?
Kui Jumal lubab neil põhjustel lahutada, miks ta peaks siis keelama uuesti abielluda? Kas Ta tõesti tahaks, et inimene, kes on niigi kannatada saanud, peaks veelgi kannatama ja kogu elu õnnetu olema? Kas siis Jumal on armastus või mitte?

 Vaatame kirjakohti mis tõestavad, et lahutatud inimene võib teatud tingimustel ka uuesti abielluda. 1Kor.7:15
Aga kui uskmatu pool lahkub, siis ta lahkugu; niisuguseis asjus ei ole vend ega õde orjastatud; ent Jumal on meid rahus kutsunud.
 Sõna “orjastatud” viitab ilmselgelt sellele, et see abieluleping on lõpetatud. Järelikult võib see inimene ka uuesti abielluda.
 Vaatame kirjakohta, mida on tihti kasutatud, et väita nagu lahutatud inimene ei tohiks uuesti abielluda. Matt.19:9
  Aga ma ütlen teile: kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu, [ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu."]
 Pane tähele, et variserid tulid selles kirjakohas Jeesust kiusama. Jeesus tegeleb selles kirjakohas konkreetse probleemiga. Ajalooliselt on teada, et juutide seas oli sel ajal levinud kaks õpetuslikku suunda  –  esimene lubas lahutada igal põhjusel teine lubas lahutada ainult hooruse pärast. Jeesust püüti selles situatsioonis kaasa tõmmata selle teemalisse vaidlusesse ja sellepärast ei saa Jeesuse sõnu siin üldistada ega kasutada igal juhtumil, kuna muidu läheks see kirjakoht vastuollu teiste samal teemal räägitud kirjakohtadega Piiblis. Samuti on selles kirjakohas näha nende probleemi juur oli see, et nad tahtsid lahutada selleks, et saada endale keegi teine naine (“…lahutab muidu kui hooruse pärast JA võtab teise). Siin on näha, et nad olid nõus lahutama väga kergekäeliselt, ilma tõsist põhjust omamata  –  naine ei meeldi, jätan maha ja võtan uue!
Kui me saaksime seda kirjakohta üldistada igale situatsioonile, siis jääks välja 1Kor.7:15 mainitud situatsioon, kus uskmatu poole lahkumise puhul on usklik pool vaba abielulepingust ja seega ka vaba uuesti abielluma. Kui see variant oleks Jumala silmis välistatud, ei oleks seda üldse Jumala Sõnas kirjas.

 Veel üks argument: 1Kor.7:27,28 ütleb
 Kui sa oled naisega seotud, siis ära püüa vabaneda; kui oled vallaline, siis ära otsi naist. 28 Aga kui sa ka abiellud, siis sa ei tee pattu; ja kui neitsi läheb mehele, siis ta ei tee pattu. Ent sellised saavad kannatada ihulikku viletsust, mina aga säästaksin teid.
  Siin olev sõna “vallaline” ei viita algtekstis mitte vallalisele inimesele, vaid hoopis lahutatud  inimesele. Siin on öeldud selgelt, et selline inimene võib abielluda. Inglise keelne KJV tõlgib 27 salmi nii: Art thou bound unto a wife seek not  to be loosed Art thou loosed from wife seek not a wife .( Kui sa oled naisega seotud, siis ära püüa vabaneda; kui oled naisest lahutatud, siis ära otsi naist.)

4. Mida Jumal veel räägib abielulahutusest ?

  Me teame, et Jumalale ei meeldi lahutus, aga samamoodi vihkab Ta ka lepingu murdmist – mis toimub abielurikkumise läbi.
Samuti on Piiblis situatsioone, kus Jumal ise on pidanud parimaks lahenduseks lahutust:
1. Jumal ütles Aabrahamile, et ta lahutaks Haagarist (1Mo.21:8-12)
2. Jumal käskis oma rahval lahutada naistest, kelle nad olid võtnud teiste rahvaste hulgast (Esra.9. ja 10 peatükk).
1. Jumal ise väljendas oma rahva suhtes, et Ta lahutas end oma rahvast abielurikkumise tõttu (Jer.3;8 ).
 Samas võime näha Piiblis ka situatsioone, kus avaldub Jumala armastus ja andestus. Näiteks lugu hoor Raahabist, kes oli omas kultuuris ametis templiprostituudina, liitus peale Jeeriko vallutamist Iisraeli rahvaga ja abiellus Iisraeli mehe Salmoniga. Ja Mt.1;5 näeme neid Jeesuse enese sugupuus.
 Taavet rikkus Batsebaga abielu ja mõrvas pärast seda tolle mehe ja Jumal ütles siiski hiljem ta kohta :”Ma olen leidnud Taaveti, oma südamekohase mehe…” Me teame, et Taavet kahetses oma pattu ja Jumal andis talle andeks. Ja see laps, kes sündis sellest liidust, Saalomon, oli Jumalale armas. 2Saam.12:24 ütleb Jumal, et Ta armastas Saalomoni.
 Jumal näeb igat situatsiooni kõige adekvaatsemalt. Ta näeb ja teab igat pisidetaili ja ütleb seepärast ka meile, et me ei tohi kunagi kedagi hukka mõista, vaid meil on õigus ainult armastada. Kui asi on hukkamõistu väärt, on Jumal ise selles olukorras kohtumõistja.

Abielulahutus

Abielulahutus on ahlb asi

Armumisest abieluni © 2013