Suhted, kohtamine, kihlus, abielu ja laste kasvatamine

1.      On olemas õige viis kuidas lapsi kasvatada.

Jumala tee on õige. Jumal on targem, kui meie. Kui miski läheb piibliga vastuollu, siis sa ei saa seda omaks võtta.

Me ei saa last kaitsta kõikide kiustatuste ja ohtude eest, mis on maailmas, aga me võime tema südamesse panna printsiibid mille najal ta teeb õiged otsused.

Õp.22:6  Õpeta poisile teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka mitte vanas eas!

Me peame võtma vastutuse õpetada oma lastele Jumala Sõna. Me ei saa oodata, et lastekirik ja pühapäeva kool teeb selle meie eest ära. Me peaks tegema lastele regulaarseid piiblitunde, et nad hakkaksid vaimulikult kasvama.

 

2.      Kasvatamise eesmärk on vormida lapse südant ja mõtlemist nii, et ta Kristus võiks temas kuju saada.

Me eesmärgiks on last vormida nii, et ta teeks elus õigeid valikuid ja täidaks Jumala plaani tema jaoks.

Laps peaks mõistma ,et Jumala tahte tegemine tema elus on väga oluline.

1.Ms.18:18 Aabraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks ja tema nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad! 19 Sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järeltulevat sugu hoida Jehoova teed ning teha, mis õige ja kohus, et Jehoova võiks anda Aabrahamile, mis ta temale on tõotanud.”

 

3.      Pane paika standardid, milliseks sa tahad oma last kasvatada.

Meil peavad olema Jumala Sõna kohased eesmärgid. Me ei tohiks üritada kasvatada last edukaks maailma mõõdupuude järgi. Me peame edu mõõtma Jumala printsiipide põhjal.

Meie eesmärgid peaksid olema, et meie:

Laps teenib Jumalat.

Peab oluliseks Jumala Sõna.

Väärtustab Jumala Sõna printsiipe ja tahab nende järgi elada.

Laps, kes palvetab ja oskab Jumalaga suhelda.

Laps, kes elab püha elu.

On sõnakuulelik oma vanematele ja ka teistele, kes on pandud tema üle. Lapsel peab olema alandlik süda.

Lastel on vaja reeglid paika panna.

 

4.      Ainuke otsene käsk, mis on suunatud lastele.

Kuuletuge ja austage oma vanemaid. Need on kaks erinevat asja. Laps  võib kuuletuda, aga ta ei pruugi austada. Täiskasvanuks saades peab laps ikka oma vanemaid austama.

Ef.6:1 Lapsed, kuulake oma vanemate sõna Issandas, sest see on õige. 2 “Austa oma isa ja ema!” — see on esimene käsusõna, millel on tõotus: 3 “Et su käsi hästi käiks ja sina kaua elaksid maa peal!”

  1. Meil võivad olla negatiivsed kogemused oma vanematega, aga me ei tohi neid oma lastele edasi kanda.
  2. Me peame õpetama lastele, kuidas vanemaid austada. Inimsuhted on rajatud austusele.
  3. Lapsed ei pea  kuuletuma sellepärast, et nende vanemad on täiuslikud ja ei tee vigu.
  4. Lapsed õpivad vanematele kuuletudes alluma Jumalale ja ka teistele kelle Jumal on paika on pannud – seadused õpetajad, ülemused jne..
  5. Kui laps ei oska alluda siis ta ei ole ka õpetatav, sest ta ei kuula kedagi.

Karistamine

1.      Sõnakuulmatuse vaimud.Kui laps annab neile maad siis ta läheb kuradi teed. Ef.2:1,2

Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, 2 milles te käisite enne selle maailma ajastu järgi, õhuvalla vürsti järgi, vaimu järgi, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse laste sees,

 

2.      Last peab karistama, kui ta ei kuuletu. Karistamise eesmärk on lapse käitumise muutumine. Meeleparandus on käitumise muutumine. Karistus võib olla eeliste kaotamine. Halva käitumise tagajärgede kogemine.

3.      Karistus Uues testamendis. Hb.12,5

ja olete unustanud manitsuse, mis teile otsekui lastele ütleb: “Mu poeg, ära põlga Issanda karistust ja ära saa araks, kui tema sind noomib! 6 Sest keda Issand armastab, seda ta karistab; ta peksab igat poega, keda ta vastu võtab.” 7 Taluge karistust kasvatuseks: Jumal kohtleb teid kui poegi; sest milline poeg on see, keda isa ei karista? 8 Ent kui te olete ilma karistuseta, millest kõik on osa saanud, siis te olete värdjad ja mitte pojad. 9 Pealegi on meile meie lihased isad olnud karistajaiks ja me oleme neid kartnud; kas me palju enam ei tahaks alistuda vaimude Isale ning elada? 10 Sest nemad on küll meid mõnd päeva oma heaksarvamist mööda karistanud, aga tema karistab meid tõesti selle hea otstarbega, et me saaksime osa tema pühadusest.

 

4.      Vitsa kasutamine on Jumala tahe.Vitsa kasutamine on tõelise armastuse väljendus lapse vastu. Maailm on selle koha pealt sassis. Jumal on targem kui meie.

Õp.13:24.Kes vitsa ei tarvita, vihkab oma poega, aga kes teda armastab, karistab teda aegsasti(hoolsasti, püüdlikult, varakult)!

Õp.23:13.Ära hoidu poissi karistamast: kui sa teda vitsaga peksad, siis tal ei tule surra! 14. Sa peksad teda küll vitsaga, aga sa päästad tema hinge põrgust!

Me peame karistamises olema järjekindlad.

 

5.      Vitsaga karistamise vili on positiivne.

Hb.12:11Aga mingi karistus, kui see on käes, ei näi olevat rõõmuks, vaid on kurbuseks; aga pärast toob see neile, kes sellega on õpetatud, õiguse rahuvilja.

 

6.      Laps kes saab oma tahtmise. Karistus võib olla selle ära jätmine, mis lapsele meeldib. Õp.29:15

Vits ja noomimine annavad tarkust, aga üleannetu poiss teeb häbi oma emale!

 

Õp.22:15. Meeletus (rumalus) on seotud poisi südamesse, aga karistusvits saadab selle temast kaugele!

 

7.      Vits annab tarkust. Karistamine toob õige ja targa käitumise.

Õp.29:15.Vits ja noomimine annavad tarkust, aga üleannetu poiss teeb häbi oma emale!

 

Õp.19:18. Karista oma poega, kuni veel on lootust, ja ära soovi tema surma!

Õp.29:17. Karista oma poega, siis on sul temast rahu ja ta rõõmustab su hinge!

 

8.      Piibellik kasvatamine kasutab kahte meetodit suhtlemine ja vits.

 

Suhtlemine sisaldab: julgustamist, vigade parandamist, korrale kutsumist, hoiatamist, õpetamist, tunnustamist. Suhtlemine on kõnelemine ja kuulamine. Me peame kuulama, et mõista.

 

Karistamise eesmärk ei ole ainult lapse käitumist muuta, vaid muuta tema südame hoiakuid.

Me peame kasutama piibellikke karistamismeetodeid.

Valed meetodid:

Ära ostmine – kui sa teed seda, siis saad selle eest tasu.

Emotsionaalne manipuleerimine – karjumine, nutmine jne.

Karistus ei tohi luua distantsi lapse ja vanema vahel.

Õp.3:11

Mu poeg, ära põlga Jehoova karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine, 12 sest keda Jehoova armastab, seda ta noomib, otsekui isa poega, kellele ta head tahab!

 

Eeli ei karistanud oma poegi ja sellepärast tabas teda kohtumõistmine.1.Sm.2:22

Eeli aga oli väga vana ja pidi kuulma kõike, mida ta pojad tegid kogu Iisraelile ja kuidas nad magasid naistega, kes olid teenistuses kogudusetelgi ukse juures. 23 Ta ütles neile: “Miks te teete niisuguseid asju, neid halbu asju, millest ma kõigelt sellelt rahvalt kuulen? 24 Ei mitte nõnda, mu pojad! Ei ole head need kuuldused, mida ma kuulen Jehoova rahvast levitavat. 25 Kui inimene teeb pattu inimese vastu, siis on Jumal temale vahemeheks; aga kui inimene teeb pattu Jumala vastu, kes võiks siis olla temale vahemeheks?” Aga nemad ei kuulanud oma isa häält, sest Jehoova soovis neid surmata.

 

1.Sm.2:29

Mispärast te tallate mu tapa- ja roaohvreid, mis ma oma elamus olen seadnud? Sa austad oma poegi rohkem kui mind, et te endid nuumate parimaga kõigist mu Iisraeli rahva roaohvreist! 30 Sellepärast ütleb Jehoova, Iisraeli Jumal: mina olen tõesti öelnud: sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees! Aga nüüd ütleb Jehoova: jäägu see minust kaugele! Sest kes austab mind, seda austan mina, ja kes mind ei pane mikski, on põlastusväärt!

 

1.Sm.3:13

Ma olen ju kuulutanud temale, et ma mõistan igavesti kohut tema soo üle patu pärast, sest kuigi ta teadis, et ta pojad olid tõmmanud eneste peale needuse, ta ei ohjeldanud neid mitte. 14 Ja seepärast ma olen vandunud Eeli soole: iialgi ei lepitata Eeli soo pattu, ei tapa- ega roaohvriga!”

 

 

Armumisest abieluni © 2013